Thực hiện công văn của Bộ giáo dục và Đào tạo về rà soát minh chứng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp; Đề nghị các đồng chí giáo viên tự rà soát và đối chiếu các minh chứng đã cung cấp trên hệ thống ...