Trường MN Phú Đông tham dự Hội Nghị trực tuyến về công tác phòng, chống COVID - 19 trong Trường học khi đón học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Trường MN Phú Đông tham dự Hội Nghị trực tuyến về công tác phòng, chống COVID - 19 trong Trường học khi đón học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Ngày 09/02/2022,Trường MN Phú Đông tham dự Hội Nghị trực tuyến về công tác phòng, chống COVID - 19 trong Trường học khi đón học sinh trở lại trường học trực tiếp do Sở Giáo Dục và Đào Tạo HN Tổ chức.